KUNTOSALIMME AUKIOLOAJAT MA-TO KLO 9-17 & PE KLO 9-15

                     TIETOSUOJASELOSTE                                            

Kuntoutus- ja hyvinvointikeskus Variaatio Oy:n tietosuojaseloste                     

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaan informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

  1. Rekisterinpitäjä

Kuntoutus- ja hyvinvointikeskus Variaatio Oy

Y-tunnus 2192903-8

Yhteystiedot:

              Kaarningonkatu 2

20740 Turku

info@variaatio.fi

www.variaatio.fi

Tietosuojavastaavien yhteystiedot:

               Tero Koivunen                                                               Leena Aaltonen

Kaarningonkatu 2                                                          Kaarningonkatu 2

20740 Turku                                                                   20740 Turku

tero.koivunen@variaatio .fi                                         leena.aaltonen@variaatio.fi

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste sekä vastaanottoryhmät

Henkilötietoja käsittelyn peruste ja tarkoitus on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (1992/785) mukaisen potilas- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Potilasrekisteriin kuuluvat mm. potilaan nimi, henkilötunnus, kotiosoite, muut yhteystiedot sekä kaikki hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät asiakkaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Näin kerättyjä tietoja käytetään terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen.

Asiakkaan yhteystietoja voidaan käyttää myös palveluiden markkinointiin. Kuluttaja-asiakkaan tapauksessa sähköinen suoramarkkinointi edellyttää erillistä suostumusta.

Rekisterinpitäjä voi käyttää potilastietojen käsittelyssä alihankkijoita, kuten sähköisiä potilastietojärjestelmiä tuottavia yrityksiä. Tällöin alihankkijan kanssa laaditaan EU:n tietosuoja-asetuksen 28 artiklan ja potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) 5 §:n edellyttämä sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Potilastiedot ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piirissä (Potilaslaki 13 §, 14 § ja rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §).  Potilastietoja ei siten luovuteta ulkopuolisille ilman lakiin perustuvaa syytä tai asiakkaan nimenomaista ja erikseen saatua suostumusta.

Säännönmukaisesti fysioterapia-asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan edellä mainittujen perusteiden täyttyessä seuraaville tahoille: Kuntoutuksesta vastaavalle ja maksavalle taholle. Kelalla on oikeus standardiin liittyen saada ja luovuttaa kelan kuntoutujaa koskevia kuntoutusjakson tietoja. Itsemaksavien asiakkaiden tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kuin asiakkaalle itselleen.

Muut asiakkaasta kerättävät tiedot kuin potilastiedot ja niiden käyttötarkoitus:

Kuntosaliasiakkaiden rekisteriin (Toiminnanohjausjärjestelmä Tehden) kerätään kuntosaliasiakkaiden käyntien, korttisopimusten ja yhteystietojen tallentaminen. Nämä tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajaltaan. Tietoja ei luovuteta. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointiin ja mainontaan.

Kehonkoostumusasiakkaiden rekisteri (Tietokoneohjelma Futrex BCA ja toiminnanohjausjärjestelmä Tehden). Kehonkoostumusasiakkaiden käyntien seuranta ja yhteystietojen säilyttäminen. Nämä tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajaltaan sekä mittauksen tuloksesta. Tietoja ei luovuteta.

  1. Henkilötietojen säilytysaika

Potilastietoja säilytetään niin pitkään kuin laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sen perusteella annettu potilasasiakirja-asetus (298/2009) edellyttää. Pääsääntöisesti potilastietoja säilytetään asetuksen mukaisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai mikäli kuolemasta ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.

Muiden kuin kuntoutusasiakkaiden asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään 2 vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää sinusta kerättyjä tietoja nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai pyytää käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä. Mikäli kyseessä on sähköisesti tuotettu tieto jonka käsittely ei perustu lakiin, on sinulle myös oikeus saada sinusta kerätyt tiedot siirretyksi sähköisesti järjestelmästä toiseen.

Siltä osin kuin tietojen säilytys perustuu lakiin, ei rekisteröidyllä ole oikeutta vaatia potilastietoja poistettavaksi. Rekisteröidyllä ei ole myöskään oikeutta kieltäytyä antamasta potilaslain edellyttämiä henkilötietoja.

  1. Oikeus peruuttaa suostumus

Potilastietojen käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen, vaan lakiin. Mikäli (muiden kuin lakisääteisten potilas-) tietojen käsittely perustuu suostumukseen, on sinulla rekisteröitynä oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vielä kuitenkaan lopeta tietojen käsittelyä, mikäli tietojen käsittelylle on muu tietosuoja-asetuksessa tai lainsäädännössä tarkoitettu peruste.

  1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä tietojesi käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto www.tietosuoja.fi

7.   Henkilötietojen antaminen on palvelun suorittamisen lakisääteinen edellytys

Henkilötietojen (nimi, yhteystiedot, kotipaikka jne.) antaminen on terveydenhuollon palveluiden antamisen edellytys ja perustuu potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin. Potilaana et voi kieltäytyä antamasta hoidon antamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Potilastietojen tallentamisesta lakisääteiseen kansalliseen Kanta-arkistoon informoidaan erikseen.

8.   Automaattinen päätöksenteko tai profilointi

Rekisterinpitäjän hallinnoimien henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

9.   Tietojen käyttötarkoituksen muutoksesta on ilmoitettava asiakkaalle

Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot alun perin kerättiin, on rekisterinpitäjän tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

               Päivitetty 25.1.2019